Låt bilderna här ovan vara en inspiration till ditt eget projekt och är inga referensbilder.

Altanbyggarna bygger till fast pris

Altanbyggarna erbjuder dig som kund våra byggtjänster till ett fast pris. Alla byggnationer sker enligt för varje bransch gällande regler och normer.

När du anlitar Altanbyggarna kan du välja om vi ska ta totalentreprenad eller om du vara din egen arbetsledare och ta beslut om vad som ska göras och hur du vill ha det utfört, men givetvis får du råd och tips av oss. Då kan du som kund själv välja var du vill handla ditt material, men självklart får du även här tips och råd om materialet som ska inhandlas. Det material som behövs för att genomföra projektet köper du själv och du ansvarar även för att materialet finns på plats när vi ska starta upp projektet.

Vi utgår från Stockholm resp Strängnäs och om avståndet mellan kontoret och plats för bygget är mer än 6 mil tur & retur så tillkommer en kostnad på 8 kr per km.

Altaner och bygglov

Altaner och bygglov

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger.

Men det finns undantag som gäller för vissa typer av altaner.

Det handlar om altaner som uppförs i anslutning till en- eller tvåbostadshus, eller vid en så kallat Attefallsbostad, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset och inte är högre än 1,8 meter. Den får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne medger det.

En sådan altan behöver inte följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om bygglov krävs utifrån plan- och bygglagstiftningen. Många kommuner har en policy för staket, plank och murar som vägledning vid bedömning om bygglov krävs eller inte.

Om du planerar att bygga din altan närmare än 4,5 m från tomtgräns så ska/bör du ha grannens medgivande men det beror på vilken kommun din fastighet ligger. Oavsett lokala regler kan det vara tryggt att ha ett skriftligt medgivande från grannen, inte minst för grannsämjans skull.

Här hittar du länkar till din kommun: http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/kommunernas-webbsidor-for-byggande-och-boende/

Altaner

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I det fallet bedömde domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov, eftersom den var en tillbyggnad.

Läs mer på Boverkets hemsida http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/

Att tänka på

För att priset ska gälla så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid byggnation visar sig att en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda, så kan vi åtgärda detta mot en extra kostnad enligt separat förslag.

• För att kunna utnyttja rotavdraget så, måste altanen vara en påbyggnad av huset. Reservation för ändrade regler!

• Kunden ansvarar för att ha ansökt om eventuellt bygglov och medgivande från grannen i förekommande fall.

• Kunden ansvarar för att elledningar, vatten och avlopp är utmärkta om vi ska gräva plintar. Vi kan hjälpa till med det mot en mindre kostnad.

• Allt material ska finnas i anslutning till den plats där arbetet ska utföras.

• Ytan där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga fasta föremål eller liknande i anslutning till det platsen där arbetet ska utföras.

• Ytan där altanen ska placeras ska vara förberedd vilket innebär fri från buskar, träd, stubbar, stenar eller annat material.

• Borttagning av buskar, träd, stenar och stubbar ingår inte. Vill du ha hjälp med detta så kan vi lämna ett separat kostnadsförslag.

• Kunden svarar för att el finns tillgängligt.

• För att undvika ogräs under altanen så bör man ta bort all matjord, lägga markduk och fylla på med sand eller finkornig stenkross/makadam. Notera att detta inte ingår i priset, men vi kan lämna ett separat kostnadsförslag.

• Vi rekommenderar att du bokar in ett hembesök för att säkerställa att resultatet blir som du önskar och att vi är överens om byggnationen. Hembesöket kostar 500 kr men det är en kostnad som vi drar av om du bokar jobbet hos oss.

Frågor & Svar

Hur stort rotavdrag kan jag få?

Rotavdrag ger dig 30 procent lägre pris, upp till 50.000 kronor per ägare av fastigheten.

Kan jag få rotavdrag på hela jobbet?

Nej, rotavdraget gäller endast för kostnaden av arbetstiden du köper från oss. Rotavdraget gäller inte för material, resekostnader, hyra av maskiner, m.m.

Har alla rätt till rotavdrag?

Nej, för att du ska kunna erhålla avdraget, måste du äga en del av ditt småhus, bostadsrätt, ägarlägenhet eller fritidshus. Du kan erhålla avdraget för kolonistuga men då måste ett intyg finnas från föreningen som tillåter övernattning samt ett dokument som visar att du äger kolonistugan.

Kan jag använda rotavdrag för en fastighet jag nyligen sålt som jag gjort renoveringar i?

Nej, du måste vara ägare av fastigheten den dagen du betalar om du ska kunna erhålla rotavdraget.

Kan jag använda rotavdrag för altanbygge på en nybyggd fastighet?

Nej, fastigheten måste vara 5 år eller äldre.

Läs mer om rotavdrag på Skatteverkets hemsida https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/rotarbeten.106.5c1163881590be297b5899d.html

Våra priser

Montering av markskuv för altan och/eller staket

Detta ingår i priset:

• Utsättning av markskruv

• Pilotborrning och förborrning för markskruv

• Skruvning av markskruv

Fast pris är 210 kr/st efter rotavdrag. 300 kr/utan rotavdrag.

OBS! Markskruv tillkommer, kostar från 400:-/st

Marken ska vara fri från större stenar och grunt liggande berg för att det ska fungera med markskruv. Finns sten och berg enligt ovan finns alternativ som offereras separat.

Montering av plintgrund

Detta ingår i priset:

• Utsättning av plintarna.

• Gräva eller borra hål för plintarna

• Bottenfyllning med makadam och markduk

• Återfyllning

Fast pris är 630 kr/st efter rotavdrag. 900 kr/utan rotavdrag

Marken ska vara grävbar för placering av plintar. Om marken inte är gräv-/borrbar kan Altanbyggarna lämna ett separat kostnadsförslag för den åtgärd som krävs. Avståndet mellan plintar ska vara max 2 meter. Både i längsled och bredd. Om altanen är djupare än 2 meter, krävs en mittre bärlina för att få tillräcklig stabilitet. 

Byggnation av altan på plintgrund/markskruv

Detta ingår i byggnation av altan på plintgrund:

• Montering av bärlinor

• Montering stolpar

• Montering regelverk

• Montering trall

Fast pris är 470 kr/m2 efter rotavdrag, 671 kr/m2 utan rotavdrag

Byggnation av altan på befintliga trädgårdsplattor

Detta ingår i byggnation på befintliga trädgårdsplattor:

• Montering av regelverk. 

• Montering trall i impregnerat virke.

Fast pris är 517 kr/m2 efter rotavdrag, 712 kr/m2 utan rotavdrag

OBS! Avvägning av de befintliga plattorna ingår inte, extra kostnad kan tillkomma.

Montering av altanräcke

Detta ingår i montering av altanräcke:

• Montering av ett altanräcke med en höjd upp till 110 cm av impregnerat virke.

• Priset gäller för montering av ribbräcke, räcke med stående plank samt kryssräcke.

• Altanräcket förankras mot altanen.

Fast pris är 470 kr/lpm efter rotavdrag. 671 kr/lpm utan rotavdrag

 

Montering av altankjol

Detta ingår i montering av altankjol:

• Montering av en kjol med en höjd upp till 150 cm av impregnerat virke.

Fast pris är 370 kr/m2 efter rotavdrag. 528 kr/m2 utan rotavdrag

 

Montering av altantrappa

Detta ingår i montering av altantrappa:

• Montering av en altantrappa med max 5 steg.

• Steghöjd på 16-20 cm och en bredd på 120 cm.

• Altantrappan förankras mot altanen.

Priset är 1.050 kr/trappa efter rotavdrag. 1.500 kr/trappa utan rotavdrag

Schaktning med minigrävare

Detta ingår i schaktning:

• Schaktning ned till 3 dm djup.

Priset är 682 kr/m2 efter rotavdrag. 975 kr/m2 utan rotavdrag

Marken ska vara grävbar  för minigrävare, dvs inte innehålla stenblock, berg eller andra föremål som kräver särskild åtgärd. Om marken inte är grävbar kan Altanbyggarna lämna ett separat kostnadsförslag för den åtgärd som krävs.

 

Samtliga priser inkluderar mervärdeskatt (moms).

Betalningsvillkor

Hos oss gäller alltid delbetalning eller betalning till oss på plats efter att byggnationen är ‎klart. ‎Material betalas av kunden enligt avtal.

Vi skickar inga fakturor till privatpersoner om inte detta är avtalat och då ska det framgå på din ‎orderbekräftelse/hantverkarformuläret.

Hos Altanbyggarna kan du betala med ‎

‎• Swish 123 363 44 17

‎• Bankgiro 453-3741

‎• Plusgiro 50 41 46-2

‎• Företagskonto 7116-10 ‎‎01301

• Med kort via Pay-Pal‎ (du behöver inget Pay-Pal konto, bara ett bank/kreditkort)

Har du ett mer omfattande jobb eller offert som kräver att du erlägger en delbetalning, så kommer ‎du som kund bli informerad om detta. Delbetalning kan du göra direkt till oss på plats. Du kan även ‎betala via Swish eller så får du en faktura från oss för omgående betalning.‎

Regeringen har bestämt att både RUT- och ROT-avdrag ska betalas elektroniskt så att transaktionen går att spåra.

”För rätt till skattereduktion när arbetet har utförts av en näringsidkare som är godkänd för F-skatt eller, om arbetet utförts utomlands, genomgår motsvarande kontroll i utlandet krävs att det utförda hushållsarbetet har betalats elektroniskt. Med elektronisk betalning avses en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt”

Kravet har införts främst för att minska felaktiga utbetalningar:

”Genom att införa ett krav på att betalning ska ha skett elektroniskt ökar kontrollmöjligheterna och felaktiga utbetalningar minskar vid rut- och rotarbeten eftersom det blir möjligt att säkerställa att ersättning för arbeten verkligen har erlagts och att ersättningen har erlagts med det belopp som anges.”

Källa: Lagrådsremiss Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

Detta innebär att du inte längre kommer kunna betala hantverkaren med kontanter. Du kommer inte heller kunna använda check och kryptovalutor eftersom att de inte uppfyller alla kraven om att ”avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt” noteras.

Skötseltips

Även om de flesta trallmaterial förutsätts hålla många år kräver de lite pyssel, helst både höst och vår. 

Kontrollera alltid med tillverkaren av ditt trallmaterial vad det finns för rekommendationer avseende rengöringsmedel och efterbehandling, viktigt om du har lagt annan trall än tryckimpregnerad. 

Vi kommer här att koncentrera oss på tryckimpregnerad trall.

För normal rengöring behöver du bara en svabb eller skurborste samt en hink. Fyll upp hinken med varmt vatten och till ca 10 liter vatten tillsätter du 1-2 dl vanlig grönsåpa alt linoljesåpa. Använd INTE högtryckstvätt där alltför högt tryck kan få träfibrerna att resa sig, och ett litet varningens finger för de cirkelroterande altantvättar som brukar levereras med högtryckstvättar. Det är väldigt lätt att om man stannar till ett ögonblick att det blir ringmärken på altanen. Om man av olika skäl vill skaffa en pryl så rekommenderar vi Kärcher PCL4 som är en effektiv terrasstvätt och är tidsbesparande om man har en större altan.

Lägg på såpavattnet och skura sedan för hand eller maskin, ta 2-3 trallbrädor i taget och hela trallängden, sedan börjar man om med 2-3 trallbrädor tills allt är klart. Skölj sedan av med vattenslang.

Om trallen är hårt smutsad eller har fått grön eller svart algpåväxt så är det mest ekologiska att använda vanlig ättiksprit i såpvattnet men med skillnaden att man kan vänta något dygn eller två innan man sköljer och kanske skrubbar lite till. Det finns även olika medel på ex.vis Biltema och byggvaruhus som man kan använda. Gemensamt för alla är att man måste vara försiktig med växter och blommor som växer nära – de brukar inte må så bra av medlen.

Om trallen är laserad eller behandlad så följ respektive tillverkares rekommendationer.

När vi är klara med rengöringen kommer vi till ett vägskäl – vill vi att den ska bli grå eller vill vi ha den mörk?

Vanligast är ett man önskar en grå altan så vi börjar med det. När altanen är tvättad så låt den torka några dagar (ca 16% fuktighet för pedanterna). Sedan köper du Linoljesåpa som finns hos såväl bygghandeln som på nätet. Sedan kan du antingen blanda 50/50% vatten och linoljesåpa i en hink och lägga på med en svabb eller skurborste, eller så kan du vattna altanen och hälla ut linoljesåpa direkt från dunken och svabbar/skurar, vilket som passar dig bäst. Efteråt ska altanen självtorka så du ska alltså INTE skölja bort såpvattnet. Det bildar en härligt mjuk och inbjudande yta på trallen.

Mörk blir den om man oljar den. Det finns vissa som påstår att om man oljar trallen så lägger man ett tätt lager ovanpå trallen och om man har markfukt som stiger underifrån, så binder oljan fukten i trallen och påskyndar förruttnelsen. Vi kan skriva under på att när man river gamla altaner (förr så oljade nästan alla sin trall) så kan ytan vara någorlunda frisk men inuti är det murket. Om det sedan beror på att man oljat eller om det hade skett i alla fall vet vi inte med säkerhet. En annan baksida med oljan är att nedfallet skräp och löv samt insekter fastnar i oljan.

Vill man ha en mörkare altan eller kanske en annan nyans rekommenderar vi Jotuns Demidekk Terrasslasyr som tränger ner i trallen utan att täppa till så att träet fortfarande andas. Då kan/bör du använda Demidekks terrasstvätt för bästa resultat.

Kontakta oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Säkerhetsfråga:

  © Copyright - Altanbyggarna/Hasse FotoSättare Producerad av Hasse FotoSättare